Discussion:
Termin odpowiedzi na pismo urzędowe - czy istnieje
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
poool
2004-04-21 07:08:38 UTC
Permalink
Raw Message
Witam
czy istnieje jaki¶ max. termin na odpowiedŒ na pismo urzêdowe, np. do banku,
urzêdu, czy mog± odpowiadaæ miesi±cami?
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 08:46:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by poool
Witam
czy istnieje jaki¶ max. termin na odpowiedŒ na pismo urzêdowe, np. do
banku, urzêdu, czy mog± odpowiadaæ miesi±cami?
Owszem.
Kodeks Postepowania Administracyjnego.

Art. 35
Par. 1
Organy administracji publicznej obowi±zane s± za³atwiaæ sprawy bez zbêdnej
zw³oki.

Par. 2
Niezw³ocznie powinny byæ za³atwiane sprawy, które mog± byæ rozpatrzone w
oparciu o dowody przedstawione przez stronê ³±cznie z ¿±daniem wszczêcia
postêpowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z
urzêdu organowi, przed którym toczy siê postêpowanie, b±dŒ mo¿liwe do
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporz±dza ten organ.

Par. 3
Za³atwienie sprawy wymagaj±cej postêpowania wyja¶niaj±cego powinno
nast±piæ nie póŒniej ni¿ w ci±gu miesi±ca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej - nie póŒniej ni¿ w ci±gu dwóch miesiêcy od dnia wszczêcia
postêpowania, za¶ w postêpowaniu odwo³awczym - w ci±gu miesi±ca od dnia
otrzymania odwo³ania.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
WOJSAL
2004-04-21 09:34:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jaroslaw Druzbinski
Kodeks Postepowania Administracyjnego.
Art. 35
Par. 1
Organy administracji publicznej obowi±zane s± za³atwiaæ sprawy bez zbêdnej
zw³oki.
A tak konkretnie: bez zwloki tzn. ile?
I co robic gdy urzad (np. Urzad Miasta) nie odpowiada
na pismo np. przez miesiac?
--
Pozdrawiam
WOJSAL
bosz
2004-04-21 10:07:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WOJSAL
Post by Jaroslaw Druzbinski
Kodeks Postepowania Administracyjnego.
Art. 35
Par. 1
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez
zbędnej zwłoki.
A tak konkretnie: bez zwloki tzn. ile?
I co robic gdy urzad (np. Urzad Miasta) nie odpowiada
na pismo np. przez miesiac?
Nie rozumiesz po polsku Wojtku ?

BEZ zwloki...

o miesiacu mowi inny paragraf...

Jesli owo "bez zwloki" ma przekroczyc miesiac
musi byc szczegolne uzasadnienie.

Boguslaw
WOJSAL
2004-04-21 12:42:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by bosz
Post by WOJSAL
A tak konkretnie: bez zwloki tzn. ile?
I co robic gdy urzad (np. Urzad Miasta) nie odpowiada
na pismo np. przez miesiac?
Nie rozumiesz po polsku Wojtku ?
BEZ zwloki...
Tylko ze to "bez zwloki" nie wiadomo ile trwa.
Czy np.1 dzien opznienia to juz zwloka czy nie?
A kwadrans?

W sumie zapis cytowany jest bardzo nieprecyzyjny.
Zwrot bez zbêdnej zw³oki - daje duza dowolnosc.
Co to jest zwloka? Co to znaczy zbedna zwloka?


A przeciez mozna byloby sformulowac to
w stylu: maksymalny termin odpowiedzi
trwa np. 30 dni. I wtedy sprawa jest jasna.
Oczywiscie powinno byc zapisane, jakie
konsekwecje niesie brak odpowiedzi.


Przeciez tak jest w stosunku do obywatela
- brak odpowiedzi w ciagu np. 7 dni skutkuje
czyms tam (np. postepowaniem sadowym )
--
Pozdrawiam
WOJSAL
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 10:32:30 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WOJSAL
A tak konkretnie: bez zwloki tzn. ile?
Patrz Par. 3
Post by WOJSAL
I co robic gdy urzad (np. Urzad Miasta) nie odpowiada
na pismo np. przez miesiac?
W pierwszej kolejnosci zapoznac sie z Kodeksem Postepowania
Administracyjnego. http://www.msp.money.pl/firma/zbior/k_postep/
Nastepnie postepowac zgodnie z tym wlasnie Kodeksem.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
WOJSAL
2004-04-21 12:44:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jaroslaw Druzbinski
Patrz Par. 3
Co to jest "sprawy wymagaj±cej postêpowania wyja¶niaj±cego"?
Czy wystapienie o zgode na cos tam, jest wlasnie
taka sprawa?
--
Pozdrawiam
WOJSAL
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 19:14:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WOJSAL
Co to jest "sprawy wymagaj±cej postêpowania wyja¶niaj±cego"?
Czy wystapienie o zgode na cos tam, jest wlasnie
taka sprawa?
Calkiem mozliwe A co to sa te sprawy zapytaj ustawodawcow bo to oni
redagowali KPA
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
WOJSAL
2004-04-23 10:52:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jaroslaw Druzbinski
Calkiem mozliwe A co to sa te sprawy zapytaj ustawodawcow bo to oni
redagowali KPA
Bez przesadyzmu. Nie wymagajmy, by posel rozumial to,
za czym glosuje...
;)
--
Pozdrawiam
WOJSAL (Wojciech Sa³ata)
http://www.wojsal.prv.pl
poool
2004-04-21 10:16:52 UTC
Permalink
Raw Message
A jak siê ma sprawa w przypadku banków, czyli nie instytucji urzêdowych.
Co mo¿na zrobiæ jak bank nie odpowiada przez 2 miesi±ce??
Post by poool
Witam
czy istnieje jaki¶ max. termin na odpowiedŒ na pismo urzêdowe, np. do banku,
urzêdu, czy mog± odpowiadaæ miesi±cami?
jureq
2004-04-21 10:24:30 UTC
Permalink
Raw Message
A jak się ma sprawa w przypadku banków, czyli nie instytucji
urzędowych. Co można zrobić jak bank nie odpowiada przez 2 miesiące??
Bank nie jest instytucją urzędową. Te czasy już minęły, pozostały tylko
relikty w postaci np bankowego tytułu wykonawczego, ale może i one
wkrótce się skończą.
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 10:37:26 UTC
Permalink
Raw Message
--

Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
Post by poool
A jak siê ma sprawa w przypadku banków, czyli nie instytucji urzêdowych.
Co mo¿na zrobiæ jak bank nie odpowiada przez 2 miesi±ce??
Post by poool
Witam
czy istnieje jaki¶ max. termin na odpowiedŒ na pismo urzêdowe, np. do
banku,
Post by poool
urzêdu, czy mog± odpowiadaæ miesi±cami?
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 10:48:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by poool
A jak siê ma sprawa w przypadku banków, czyli nie instytucji
urzêdowych. Co mo¿na zrobiæ jak bank nie odpowiada przez 2 miesi±ce??
Pierwsze pisz pod cytowanym tekstem.
KPA posiada Zakres obowi±zywania w tym
Art 1. pkt. 2
przed innymi organami pañstwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy s± one
powo³ane z mocy prawa lub na podstawie porozumieñ do za³atwiania spraw
okre¶lonych w pkt 1,

"przed innymi podmiotami, gdy s± one powo³ane z mocy prawa.", Bank mo¿e
byæ innym podmiotem ale aby to stwierdziæ nale¿a³oby zaci±gn±æ informacji
w komentarzach do KPA co kryje siê pod tym sformu³owaniem. Tego nie wiem
dok³adnie ale wydaje mi siê, ¿e ka¿dy podmiot który zosta³ utworzony w
oparciu o jakie¶ przepisy (np. Wpis do Rejestru Sadowego KRS) w swojej
pracy Administracyjnej musi stosowaæ siê do KPA.
Je¿eli jednak kto¶ zna dok³adnie komentarz i ma na to odpowiedŒ która jest
inna ni¿ rozumowana przeze mnie z chêci± siê z ni± zapoznam.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
sebol
2004-04-21 12:11:28 UTC
Permalink
Raw Message
"przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa.", Bank może
być innym podmiotem ale aby to stwierdzić należałoby zaciągnąć informacji
w komentarzach do KPA co kryje się pod tym sformułowaniem. Tego nie wiem
dokładnie ale wydaje mi się, że każdy podmiot który został utworzony w
oparciu o jakieś przepisy (np. Wpis do Rejestru Sadowego KRS) w swojej
pracy Administracyjnej musi stosować się do KPA.
kazdy podmiot w Polsce jest utworzony na mocy przepisow prawa poniewaz
wg. konstytucji Polska jest panstwem prawa. KPA dotyczy panstwowych
ogranow oraz tych powolanych z mocy prawa tj. samorzadowych jednostek
terytorialnych. Z bankow to chyba jedynie NBP i to wszystko.
--
***@space.pl
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 12:18:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by sebol
kazdy podmiot w Polsce jest utworzony na mocy przepisow prawa poniewaz
wg. konstytucji Polska jest panstwem prawa. KPA dotyczy panstwowych
ogranow oraz tych powolanych z mocy prawa tj. samorzadowych jednostek
terytorialnych. Z bankow to chyba jedynie NBP i to wszystko.
Piszesz tj. ...
Jednostki Samorz±dowe s± w KPA wyszczególnione i oprócz nich pisze o
innych podmiotach. Nie chce zgadywac co to sa te idmioty dlatego nale¿y to
dok³adnie sprawdziæ o komentarzach. Nie mam mo¿liwo¶ci tego sprawdziæ wiec
mo¿e kto¶ to ju¿ sprawdza³ i siê podzieli t± informacj±.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 12:19:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jaroslaw Druzbinski
innych podmiotach. Nie chce zgadywac co to sa te idmioty dlatego
.. te inne podmioty ..

Tak mialo byc ale cos mi klawiatura przesta³a chyba pisaæ
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
sebol
2004-04-21 12:26:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jaroslaw Druzbinski
Piszesz tj. ...
Jednostki Samorządowe są w KPA wyszczególnione i oprócz nich pisze o
innych podmiotach. Nie chce zgadywac co to sa te idmioty dlatego należy to
dokładnie sprawdzić o komentarzach. Nie mam możliwości tego sprawdzić wiec
może ktoś to już sprawdzał i się podzieli tą informacją.
Pewnie chodzi o Policję, Straż Pożarną i inne agencje powołane na
podstawie ustawy np: Agencje Nieruchomości Rolnych. Co do pomysłu
obligowania spółek handlowych do KPA wydaje sie on być abstrakcyjny. Tym
bardziej ze KSH nawet o tym nie wspomina.
--
***@space.pl
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 12:32:58 UTC
Permalink
Raw Message
Pewnie chodzi o Policjê, Stra¿ Po¿arn± i inne agencje powo³ane na
podstawie ustawy np: Agencje Nieruchomo¶ci Rolnych. Co do pomys³u
obligowania spó³ek handlowych do KPA wydaje sie on byæ abstrakcyjny.
Tym bardziej ze KSH nawet o tym nie wspomina.
Ale dalej to jest "pewnie". W prawie nie ma pewnie lecz napewno. A mnie
chodzi w³a¶nie o to napewno.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
kam
2004-04-21 14:08:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jaroslaw Druzbinski
Ale dalej to jest "pewnie". W prawie nie ma pewnie lecz napewno. A mnie
chodzi właśnie o to napewno.
przecież jest "do załatwiania spraw określonych w pkt 1", czyli
załatwianych w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli wskażesz że bank
taką wydaje...

KG
Loading...