(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Termin odpowiedzi na pismo urzędowe - czy istnieje
poool
2004-04-21 07:07:34 UTC
Witam
czy istnieje jaki¶ max. termin na odpowiedŒ na pismo urzêdowe, np. do banku,
urzêdu, czy mog± odpowiadaæ miesi±cami?
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 08:47:02 UTC
Post by poool
Witam
czy istnieje jaki¶ max. termin na odpowiedŒ na pismo urzêdowe, np. do
banku, urzêdu, czy mog± odpowiadaæ miesi±cami?
Owszem.
Kodeks Postepowania Administracyjnego.

Art. 35
Par. 1
Organy administracji publicznej obowi±zane s± za³atwiaæ sprawy bez zbêdnej
zw³oki.

Par. 2
Niezw³ocznie powinny byæ za³atwiane sprawy, które mog± byæ rozpatrzone w
oparciu o dowody przedstawione przez stronê ³±cznie z ¿±daniem wszczêcia
postêpowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z
urzêdu organowi, przed którym toczy siê postêpowanie, b±dŒ mo¿liwe do
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporz±dza ten organ.

Par. 3
Za³atwienie sprawy wymagaj±cej postêpowania wyja¶niaj±cego powinno
nast±piæ nie póŒniej ni¿ w ci±gu miesi±ca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej - nie póŒniej ni¿ w ci±gu dwóch miesiêcy od dnia wszczêcia
postêpowania, za¶ w postêpowaniu odwo³awczym - w ci±gu miesi±ca od dnia
otrzymania odwo³ania.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
WOJSAL
2004-04-21 09:37:09 UTC
Post by Jaroslaw Druzbinski
Kodeks Postepowania Administracyjnego.
Art. 35
Par. 1
Organy administracji publicznej obowi±zane s± za³atwiaæ sprawy bez zbêdnej
zw³oki.
A tak konkretnie: bez zwloki tzn. ile?
I co robic gdy urzad (np. Urzad Miasta) nie odpowiada
na pismo np. przez miesiac?
--
Pozdrawiam
WOJSAL
bosz
2004-04-21 09:57:33 UTC
Post by WOJSAL
Post by Jaroslaw Druzbinski
Kodeks Postepowania Administracyjnego.
Art. 35
Par. 1
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez
zbędnej zwłoki.
A tak konkretnie: bez zwloki tzn. ile?
I co robic gdy urzad (np. Urzad Miasta) nie odpowiada
na pismo np. przez miesiac?
Nie rozumiesz po polsku Wojtku ?

BEZ zwloki...

o miesiacu mowi inny paragraf...

Jesli owo "bez zwloki" ma przekroczyc miesiac
musi byc szczegolne uzasadnienie.

Boguslaw
poool
2004-04-21 10:16:19 UTC
A jak siê ma sprawa w przypadku banków, czyli nie instytucji urzêdowych.
Co mo¿na zrobiæ jak bank nie odpowiada przez 2 miesi±ce??
Post by poool
Witam
czy istnieje jaki¶ max. termin na odpowiedŒ na pismo urzêdowe, np. do banku,
urzêdu, czy mog± odpowiadaæ miesi±cami?
jureq
2004-04-21 10:24:21 UTC
A jak się ma sprawa w przypadku banków, czyli nie instytucji
urzędowych. Co można zrobić jak bank nie odpowiada przez 2 miesiące??
Bank nie jest instytucją urzędową. Te czasy już minęły, pozostały tylko
relikty w postaci np bankowego tytułu wykonawczego, ale może i one
wkrótce się skończą.
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 10:33:13 UTC
Post by WOJSAL
A tak konkretnie: bez zwloki tzn. ile?
Patrz Par. 3
Post by WOJSAL
I co robic gdy urzad (np. Urzad Miasta) nie odpowiada
na pismo np. przez miesiac?
W pierwszej kolejnosci zapoznac sie z Kodeksem Postepowania
Administracyjnego. http://www.msp.money.pl/firma/zbior/k_postep/
Nastepnie postepowac zgodnie z tym wlasnie Kodeksem.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 10:38:09 UTC
--

Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
Post by poool
A jak siê ma sprawa w przypadku banków, czyli nie instytucji urzêdowych.
Co mo¿na zrobiæ jak bank nie odpowiada przez 2 miesi±ce??
Post by poool
Witam
czy istnieje jaki¶ max. termin na odpowiedŒ na pismo urzêdowe, np. do
banku,
Post by poool
urzêdu, czy mog± odpowiadaæ miesi±cami?
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 10:48:57 UTC
Post by poool
A jak siê ma sprawa w przypadku banków, czyli nie instytucji
urzêdowych. Co mo¿na zrobiæ jak bank nie odpowiada przez 2 miesi±ce??
Pierwsze pisz pod cytowanym tekstem.
KPA posiada Zakres obowi±zywania w tym
Art 1. pkt. 2
przed innymi organami pañstwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy s± one
powo³ane z mocy prawa lub na podstawie porozumieñ do za³atwiania spraw
okre¶lonych w pkt 1,

"przed innymi podmiotami, gdy s± one powo³ane z mocy prawa.", Bank mo¿e
byæ innym podmiotem ale aby to stwierdziæ nale¿a³oby zaci±gn±æ informacji
w komentarzach do KPA co kryje siê pod tym sformu³owaniem. Tego nie wiem
dok³adnie ale wydaje mi siê, ¿e ka¿dy podmiot który zosta³ utworzony w
oparciu o jakie¶ przepisy (np. Wpis do Rejestru Sadowego KRS) w swojej
pracy Administracyjnej musi stosowaæ siê do KPA.
Je¿eli jednak kto¶ zna dok³adnie komentarz i ma na to odpowiedŒ która jest
inna ni¿ rozumowana przeze mnie z chêci± siê z ni± zapoznam.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
sebol
2004-04-21 12:11:27 UTC
"przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa.", Bank może
być innym podmiotem ale aby to stwierdzić należałoby zaciągnąć informacji
w komentarzach do KPA co kryje się pod tym sformułowaniem. Tego nie wiem
dokładnie ale wydaje mi się, że każdy podmiot który został utworzony w
oparciu o jakieś przepisy (np. Wpis do Rejestru Sadowego KRS) w swojej
pracy Administracyjnej musi stosować się do KPA.
kazdy podmiot w Polsce jest utworzony na mocy przepisow prawa poniewaz
wg. konstytucji Polska jest panstwem prawa. KPA dotyczy panstwowych
ogranow oraz tych powolanych z mocy prawa tj. samorzadowych jednostek
terytorialnych. Z bankow to chyba jedynie NBP i to wszystko.
--
***@space.pl
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 12:18:48 UTC
Post by sebol
kazdy podmiot w Polsce jest utworzony na mocy przepisow prawa poniewaz
wg. konstytucji Polska jest panstwem prawa. KPA dotyczy panstwowych
ogranow oraz tych powolanych z mocy prawa tj. samorzadowych jednostek
terytorialnych. Z bankow to chyba jedynie NBP i to wszystko.
Piszesz tj. ...
Jednostki Samorz±dowe s± w KPA wyszczególnione i oprócz nich pisze o
innych podmiotach. Nie chce zgadywac co to sa te idmioty dlatego nale¿y to
dok³adnie sprawdziæ o komentarzach. Nie mam mo¿liwo¶ci tego sprawdziæ wiec
mo¿e kto¶ to ju¿ sprawdza³ i siê podzieli t± informacj±.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 12:19:58 UTC
Post by Jaroslaw Druzbinski
innych podmiotach. Nie chce zgadywac co to sa te idmioty dlatego
.. te inne podmioty ..

Tak mialo byc ale cos mi klawiatura przesta³a chyba pisaæ
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
sebol
2004-04-21 12:26:09 UTC
Post by Jaroslaw Druzbinski
Piszesz tj. ...
Jednostki Samorządowe są w KPA wyszczególnione i oprócz nich pisze o
innych podmiotach. Nie chce zgadywac co to sa te idmioty dlatego należy to
dokładnie sprawdzić o komentarzach. Nie mam możliwości tego sprawdzić wiec
może ktoś to już sprawdzał i się podzieli tą informacją.
Pewnie chodzi o Policję, Straż Pożarną i inne agencje powołane na
podstawie ustawy np: Agencje Nieruchomości Rolnych. Co do pomysłu
obligowania spółek handlowych do KPA wydaje sie on być abstrakcyjny. Tym
bardziej ze KSH nawet o tym nie wspomina.
--
***@space.pl
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 12:33:42 UTC
Pewnie chodzi o Policjê, Stra¿ Po¿arn± i inne agencje powo³ane na
podstawie ustawy np: Agencje Nieruchomo¶ci Rolnych. Co do pomys³u
obligowania spó³ek handlowych do KPA wydaje sie on byæ abstrakcyjny.
Tym bardziej ze KSH nawet o tym nie wspomina.
Ale dalej to jest "pewnie". W prawie nie ma pewnie lecz napewno. A mnie
chodzi w³a¶nie o to napewno.
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
WOJSAL
2004-04-21 12:44:05 UTC
Post by bosz
Post by WOJSAL
A tak konkretnie: bez zwloki tzn. ile?
I co robic gdy urzad (np. Urzad Miasta) nie odpowiada
na pismo np. przez miesiac?
Nie rozumiesz po polsku Wojtku ?
BEZ zwloki...
Tylko ze to "bez zwloki" nie wiadomo ile trwa.
Czy np.1 dzien opznienia to juz zwloka czy nie?
A kwadrans?

W sumie zapis cytowany jest bardzo nieprecyzyjny.
Zwrot bez zbêdnej zw³oki - daje duza dowolnosc.
Co to jest zwloka? Co to znaczy zbedna zwloka?


A przeciez mozna byloby sformulowac to
w stylu: maksymalny termin odpowiedzi
trwa np. 30 dni. I wtedy sprawa jest jasna.
Oczywiscie powinno byc zapisane, jakie
konsekwecje niesie brak odpowiedzi.


Przeciez tak jest w stosunku do obywatela
- brak odpowiedzi w ciagu np. 7 dni skutkuje
czyms tam (np. postepowaniem sadowym )
--
Pozdrawiam
WOJSAL
WOJSAL
2004-04-21 12:47:23 UTC
Post by Jaroslaw Druzbinski
Patrz Par. 3
Co to jest "sprawy wymagaj±cej postêpowania wyja¶niaj±cego"?
Czy wystapienie o zgode na cos tam, jest wlasnie
taka sprawa?
--
Pozdrawiam
WOJSAL
kam
2004-04-21 14:08:38 UTC
Post by Jaroslaw Druzbinski
Ale dalej to jest "pewnie". W prawie nie ma pewnie lecz napewno. A mnie
chodzi właśnie o to napewno.
przecież jest "do załatwiania spraw określonych w pkt 1", czyli
załatwianych w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli wskażesz że bank
taką wydaje...

KG
Jaroslaw Druzbinski
2004-04-21 19:15:38 UTC
Post by WOJSAL
Co to jest "sprawy wymagaj±cej postêpowania wyja¶niaj±cego"?
Czy wystapienie o zgode na cos tam, jest wlasnie
taka sprawa?
Calkiem mozliwe A co to sa te sprawy zapytaj ustawodawcow bo to oni
redagowali KPA
--
Jaroslaw Druzbinski
----------------------------------------------------------------------
art. 54 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania
swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
Co nie znaczy ze mozesz zostac spamerem !
WOJSAL
2004-04-23 10:54:28 UTC
Post by Jaroslaw Druzbinski
Calkiem mozliwe A co to sa te sprawy zapytaj ustawodawcow bo to oni
redagowali KPA
Bez przesadyzmu. Nie wymagajmy, by posel rozumial to,
za czym glosuje...
;)
--
Pozdrawiam
WOJSAL (Wojciech Sa³ata)
http://www.wojsal.prv.pl